dzisiaj jest: 1 czerwca 2023. imieniny: Hortensja, Jakub, Konrad
 
Wykluczenie cyfrowePrzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Charsznica


Urząd Gminy w Charsznicy pozyskał środki finansowe na realizację projektu pod nazwą „eCharsznica – dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy ” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

W ramach programu zostanie zakupionych 350 komputerów, z czego 235 komputerów zostanie zainstalowanych w gospodarstwach domowych, wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu dla Beneficjentów ostatecznych. Dostęp do Internetu będzie finansowany z projektu do 31.12.2015r.

Pozostałe 115 komputerów wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu dla Beneficjentów ostatecznych zostanie zainstalowanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Charsznicy,  Gminnym Ośrodku Kultury w Charsznicy, Gminnej Bibliotece Publicznej w Charsznicy, Środowiskowym Domu Samopomocy w Jelczy, Zespole Szkół im. A. Malatyńskiego w Charsznicy, Zespole Szkół w Tczycy, Szkole Podstawowej w Swojczanach, Szkole Podstawowej w Pogwizdowie oraz Przedszkolu Samorządowym w Charsznicy. Dostęp do Internetu w tych jednostkach będzie finansowany z projektu do 31.12.2015r.

Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie będą dostępne od 17 grudnia 2013 r. na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy w Charsznicy. Nabór uczestników będzie trwał od 17 grudnia 2013r. do 17 stycznia 2014r.INFORMACJA

Dnia 30.10.2013 została podpisana umowa pomiędzy Gminą Charsznica a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie zwaną dalej „Instytucją Wdrażającą /Instytucją Pośredniczącą II stopnia” umowa o dofinansowania nr POIG.08.03.00-12-174/13-00 projektu „eCharsznica – dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncluzion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


Wartość całkowita projektu: 2 686 210,00 zł

Stanowiąca 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych w tym 85% (2 283 278,50 zł) z budżetu środków europejskich oraz 15% (402 931,50 zł) dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych.