dzisiaj jest: 1 czerwca 2023. imieniny: Hortensja, Jakub, Konrad
 

MAPA SERWISU

Urząd Gminy*

Aktualności*

    • Podział Gminy Charsznica na okręgi wyborcze

    • ZIELONA CHARSZNICA

    • Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietni

    • Obwieszczenie

    •  Opłaty za korzystanie ze środowiska

    •  Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

    • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych rok 2015

    •  OGŁOSZENIE projekt zmiany planu zagospodarowania

    • INFORMACJA - nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    • Sprawozdanie z realizcji projektu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-IIISp z Gminy Charsznica

    • Wielki powrót Charszniczanek

    • ZMIANA HARMONOGRAMU DLA NIEKTÓRYCH NIERUCHOMOŚCI

    • Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości

    • Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

    •  Wykorzystaj możliwość bezpłatnego udziału w projekcie:”Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”

    • Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Charsznica na jednomandatowe okręgi wyborcze.

    • Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica”

    • INFORMACJA SZKOLENIA

    •  Zaproszenie na konferencje dotyczącą projektu pn. eCharsznica - Internet szansa na dynamiczny rozwój Gminy

    • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica

    •  Zaproszenie Gminna Biblioteka w Charsznicy

    • Konkurs Odblaskowa szkoła w Swojczanach

    • Obwody glosowania

    • Dopłaty do paliwa ogłoszenie!!!

    • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Charsznica położonej w miejscowości Miechów-Charsznica składającej się z działki

    • Wykaz gruntów do dzierżawy

    • Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która wprowadziły ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego

    • Informacja o wywieszeniu wykazow nieruchomosci

    • DODATEK ENERGETYCZNY

    • Ochrona środowiska - sprawozdawczość

    • Wzrost kosztów upomnień

    • Ogłoszenie dotyczące embarga

    • Ankieta dotycząca wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w

    • OBWIESZCZENIE

    • Bezpłatne szkolenie dla rolników

    • Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Charsznica

    • Harmonogram zebrań sołeckich – wybory sołtysów i rad sołeckich

    • Informacja ARiMR

    • Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

    •  INFORMACJA WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAZY 2015

    • OGŁOSZENIE O PRZETARGU 610 POGWIZDÓW 2015

    • Zapytania ofertowe

Urząd Gminy*

Struktura urzędu

Wójt Gminy

Rada Gminy

Komisje

Sołtysi

interesant*

Przetargi

Wzory dokumentów

    • Ewidencja Działalności Gospodarczych

    • Urząd Stanu Cywilnego

    • Ochrona środowiska

    • Geodezja

    • Plan zagospodarowania

    • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Telefon zaufania

Konta Gminy

Telefony Urzędu Gminy

Jednostki Organizacyjne*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

    • Pomoc społeczna

    • Świadczenia rodzinne

    • Fundusz alimentacyjny

    • PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Gminny Ośrodek Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna

    • Katalogi on-line

Zakład Usług Komunalnych

    • Ogłoszenie taryfy za wodę i ścieki

Środowiskowy Dom Samopomocy

    • Zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy

    • Ogłoszenie

    • VI Małopolski Konkurs Karaoke Środowiskowych Domów Samopomocy

    • II Integracyjna Biesiada z Kulturą

Zespół Szkół w Miechowie - Charsznicy

Zespół Szkół w Tczycy

Szkoła Podstawowa w Swojczanach

Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie

Przedszkole Samorządowe

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

    • wzory

Kontakt*

Galeria zdjęć*

O Gminie*

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica

Położenie

Historia

Zabytki

Herb

Gospodarka

Plan zagospodarowania

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Charsznica

Straż pożarna

    • Miechów - Charsznica

    • Swojczany

    • Wierzbie

    • Jelcza

    • Chodów

    • Uniejów Kolonia

    • Uniejów Rędziny

    • Podlesice

    • Swojczany Sucha

    • Witowice

    • Dąbrowiec

    • Marcinkowice

    • Szarkówka

    • Tczyca

Parafie

    • Charsznica

    • Chodów

    • Tczyca

    • Uniejów Parcela

    • Miechów

    • Szreniawa

Sport i rekreacja

    • Festyn Rodzinny "Majówka na sportowo"

    • Turniej samorządowców

    • Awans Spartaka do klasy A

    • Dzień Dziecka na Orliku

    • Dzień Sportu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

    • Liga Strażacka

    • Mini EURO

    • Wyniki imprez organizowanych na Orliku od wakacji do listopada

    • SPRAWOZDANIE

    • Wiosenna Liga Mistrzów 2013

    • Dzień Dziecka 2013

Program Prac Urzędowo - Rolnych

Gazyfikacja

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

    • Racjonalizacja zużycia energi dzięki termorealizacji budynku PZOZ

    • Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica

    • Budowa budynku wielofunkcyjnego szansą wzrostu aktywizacji społecznej mieszkańców gminy Charsznica

    • Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez wyposażenie świetlicy wiejskiej

    • Uaktualnienie oferty kulturalno – rozrywkowej w miejscowości Podlesice oraz gminy Charsznica poprzez adaptację budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej

    • Poprawa infrastruktury społecznej poprzez uaktualnienie oferty sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Charsznica

    • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków szansą na rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej oraz zrównoważony rozwój gospodarczy i ochronę środowiska Gminy Charsznica – Etap II

    • Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Tczyca oraz promowanie jej na terenie Gminy

    • Poprawa jakości udziału orkiestry w uroczystościach lokalnych, które to stanowią o tożsamości i tradycji obszarów wiejskich poprzez wyposażenie orkiestry parafialnej w nowe instrumenty muzyczne.

    • Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej co przyczynia się do zwiększenia dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej i kulturalnej a tym samym do poprawy jakości życia i aktywizacji mieszkańców.

    • Wyposażenie istniejącej przy OSP Tczyca świetlicy wiejskiej, co przyczyni się do zwiększenia dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej i kulturalnej.

    • Wydanie drukiem publikacji w formie barwnego albumu pt.„CHARSZNICA Kapuściana Stolica Polski informator turystyczny” w celu promocji lokalnego dziedzictwa historyczno - krajobrazowego oraz regionalnego produktu tradycyjnego, jakim jest kapusta

    • Reaktywowanie zespołu ludowo-folklorystycznego na bazie dawnej „Uniejowianki” poprzez zakup krakowskich kostiumów ludowych

    • Utworzenie kapeli folklorystyczno-folkowej na bazie dawnej „Charszniczanki” poprzez zakup ludowych instrumentów muzycznych i niezbędnego sprzętu elektronicznego

    • Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP z Gminy Charsznica

    • Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w domu parafialnym w Tczycy

    • Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelczy

    • Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej OSP Jelcza

    • Już pływam

    • Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy, stojącego na straży spuścizny kulturowej regionu, w profesjonalny sprzęt nagłaśniający

    • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica – Etap II

    • Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę wiaty i placu zabaw

    • Wyposażenie orkiestry dętej w Chodowie w nowe instrumenty muzyczne

    • Kultywowanie tradycji muzycznych poprzez zakup mundurów

    • Remont istniejącej świetlicy wiejskiej poprzez wymianę okien i drzwi

    • Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w sołectwie Miechów-Charsznica poprzez budowę dwóch wiat i małej architektury pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne

    • Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica

    • Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. Św. Wita w miejscowości Uniejów Parcela i remont chodnika przy kościele

    • Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy kulinarnej promującej potrawy z charsznickiej kapusty

    • Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno - kogeneracyjnej dla Oczyszczalni Ścieków w Miechowie-Charsznicy

    • Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy kulinarnej promującej potrawy z charsznickiej kapusty

Program usuwania azbestu

Usuwanie azbestu - Program Szwajcarski

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Wykluczenie cyfrowe

    • Rekrutacja

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2014

Skrzynka Podawcza

System powiadamiania mieszkańców

Pomoc zwierzętom

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Charsznica

Budynek Wielofunkcyjny*

Muzeum

Punkt interwencji kryzysowej

DNI*

Program XX Dni Kapusty rok 2014

Program XIX Dni Kapusty rok 2013

Pary królewskie

bip*